For beboere

INFORMASJON TIL BEBOERE


Det er sameiets ansvar å anskaffe brannslukkingsutsyr til leilighetene og å utføre service eller utskifting hvert tiende år eller ved behov. Styret har også ansvaret for brannvern og elektriske anlegg på fellesområdene – vi utfører en internkontroll hvert år, men send oss gjerne en e-post hvis dere oppdager feil eller mangler!

Beboerne har selv ansvaret for at utstyret i egen leilighet fungerer, og bør sjekke følgende én gang i året:

 • Brannslangen:
  • At det er tilfredsstillende vanntrykk
  • At slangen ikke lekker
  • At slangen er tilknyttet en kran som er lett å åpne
 • Brannvarslere:
  • Skifte batteri én gang i året
 • Elektriske anlegg:
  • Sjekke sikringsskapet; se etter feil og sjekke varmgang
  • Unngå bruk av for mange skjøteledninger
  • Elektrisk utstyr som brukes i hagen eller på balkongen skal alltid kobles i jordet stikkontakt

Husk at vi bor sammen, og at vi sammen tar ansvar for oss selv og hverandre!

Garasjeanlegget er eiet av borettslagene/blokkene, men alle som leier plass er ansvarlig for at garasjeport og dører er forsvarlig lukket. Alle må påse at porten lukker etter passering. Skader som påføres anlegget av beboerne, eller noen i dens husstand, i forbindelse med parkering og kjøring skal erstattes av den som volder skaden. Tap av nøkler eller portåpner skal straks meldes til styret. Nye nøkler fås ved å kontakte styret.

Postkassene våre befinner i garasjen. I tillegg finner vi også i garasjen hovedstrømtavle med strømmålere for hver leilighet.

Området er bilfritt. Det er kun tillatt med nødvendig kjøring. Bilen skal fjernes umiddelbart etter av-/på lessing. Det er ikke tillatt å parkere på området. Alle beboerne er pålagt å parkere i garasjehuset. Beboere med flere biler må enten leie ekstra plass i garasjehuset, eller parkere bilene i gatene rundt området. Det er ikke tillatt for beboerne å parkere på gjesteparkeringene. Biler som parkerer på området og ikke påviser aktivitet rundt bilen i løpet av 30-tretti-mintter, vil bli tauet bort på eiers regning og risiko. Tomgangskjøring på området, og på gjesteparkering er forbudt.

Drosjer skal oppfordres til å hente/levere i Lunden eller på gjesteparkering, ikke inne på området. Unntatt er TT drosjer og tilfeller hvor passasjer er forhindret fra å gå til gjesteparkeringen.

Kjøring på området skal foregå i gangfart. Gjester skal parkere på gjesteparkeringen. Husk å kontakte styret om dere får gjester som skal parkere mer enn tre døgn.

Avfall må legges i de oppsatte søppelcontainerne i søppelrom. Kartonger/esker skal deles opp og legges i egne kasser for papir. Det er ikke tillatt å sette søppel på gulvet i bodene. Bodene er fordelt på blokker og rekkehus, og beboerne er forpliktet til å bruke den bod de er tildelt.

For å unngå ubehagelig lukt og skadedyr må avfallsposene knyttes godt igjen før de legges i containeren. Avfallsposer må ikke under noen omstendighet hensettes på svalgangen.

Styret minner også om at det kun er husholdningavfall som skal kastes i våre beholdere. Alt annet avfall må hver enkelt beboer besørge fjerning av selv. Glass og metall kan kastes i konteinere ved MENY. Brobekk gjenbruksstasjon tar imot større avfall fra husholdninger som: møbler, hvitevarer, data etc.

Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 88781219. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22868398, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.