Husordensregler

HUSORDENSREGLER


INNLEDNING:

Husordensreglene er et tillegg til vedtektene, og alle beboerne plikter å følge husordensreglene. Seksjonseier er ansvarlig for at disse overholdes av husstanden og de som gis adgang til leiligheten. Husk at en lojal oppfølging av reglene fra den enkeltes side er et helt vesentlig bidrag til et godt bomiljø.

Alle meldinger fra styret til beboerne er å betrakte som husordensregler.

Vaktmester*) har fullmakt fra styret til å påse at husordensreglene overholdes, og kan gripe inn ved overtredelser.

1. BALKONG/HAGEAREAL

a) Det må ikke settes eller henges opp gjenstander på balkongene som kan være til sjenanse eller falle ned fra balkongene. Blomsterkasser må sikres skikkelig, og det må tas behørig hensyn til naboen under ved vanning.

b) Det er ikke tillatt å riste tepper, eller henge til tørk tøy på balkongens utside eller fra vinduer eller svalgang.

c) Alle leiligheter skal ha like markiser. Dette gjelder så vel farger, mønster, størrelse og kvalitet. Oppsetting av markise må ikke skje uten styrets godkjennelse Dette gjelder også tildekking av balkongrekkverk.

d) Av hensyn til brannfare er det ikke tillatt å grille med kull/briketter på balkong/plen. Grilling er kun tillatt med gass eller elektrisk grill. Styret vil i samarbeid med Lunden vel arbeide for et fellesområde for beboerne hvor det kan grilles etc.

e) Av hensyn til brannregler, trappevask og generell adkomst er det ikke lov til å hensette større gjenstander på svalgangene, eks. sykler, barnevogner osv. Sykler henvises til sykkelstativ ute eller sykkelbod, og skal ikke låses til lyktestolper e.l. på området. Slike gjenstander vil uten varsel bli fjernet.

2. LEILIGHETEN

a) Alle rom må holdes oppvarmet på en slik måte at vann og avløp ikke fryser. Alt annet enn klosettpapir må ikke kastes i klosettskålen. Staking av tette toaletter og avløp vil bli belastet den enkelte andelseier.

b) Styrets godkjennelse må innhetes for alle forandringer som har innvirkning på bebyggelsens utseende, som f.eks. maling, antenner/parabol, flaggstenger eller andre utvendige faste innretninger. Ved brudd på denne bestemmelse kan styret kreve at forholdene tilbakeføres til det opprinnelige.

c) Innvendige endringer av byggets bærende konstruksjoner, må ikke foretas. Heller ikke må det foretas endringer av faste innretning eller annet som kan være til ulempe for naboer.

d) Endringer av faste installasjoner, som WS, radiatorer, elanlegg o.l. er kun tillatt av autorisert personell, og må på forhånd godkjennes av styret.

e) Indre vedlikehold påhviler beboerne i leiligheten. Herunder kommer også vedlikehold av vinduer og vinduskarmer innvendig. Det samme gjelder balkongdører og utgangsdører.

f) Feil eller mangler som kan medføre skader på huset må snarest meldes til styret slik at skadens omfang kan begrenses.

g) Andelseier blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår ved at husordensreglene ikke blir fulgt.

3. RO OG ORDEN

a) Fra kl.23.00 til kl.06.00 på hverdager må beboerne vise særlig hensyn slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. Vær spesielt oppmerksom på musikk og høylydt tale fra balkonger og gjennom åpne vinduer. På helligdager skal det tas spesielt hensyn. Husk at foreldre er ansvarlige for barns lek og støy utendørs og passe på at dette ikke er til sjenanse for beboerne. Svalgangene skal ikke brukes til lekeplass.

b) Kraftig sjenerende støy, som hamring, boring osv. må opphøre før kl.22.00

c) Avfall må legges i de oppsatte søppelcontainerne i søppelrom. For å unngå ubehagelig lukt og skadedyr må avfallsposene knyttes godt igjen før de legges i containeren. Avfallsposer må ikke under noen omstendighet hensettes på svalgangen.

4. HUSDYR

a) Dyrehold er kun tillatt så lenge dette ikke er til ulempe for øvrige beboere. Hunder, katter osv. skal ikke slippes løs på sameiets område, men holdes i bånd til enhver tid, og holdes utenom barnas lekeplass, sandkasse og lignende. Dette gjelder også katter osv. Etterlatenskaper skal fjernes.

b) Oppstår det tvist mellom andelseierne, blir denne etter skriftlig henvendelse avgjort av styret. Klager vedrørende borettslagets område kan sendes skriftlig til styret.

c) Styret kan i enkelte tilfeller dispensere for husordensreglene så fremt det finner det rimelig.

d) Kjøring og parkering på gangveiene er ikke tillatt uten i helt nødvendige tilfeller. Parkering av biler skal foregå på tildelt parkeringsplass i garasjehuset. Det er ikke tillatt å parkere på gjesteparkeringen.

e) Hensetting av båter, campingvogner og lignende må bare skje etter henvisning fra styret. Ledige parkeringsplasser i garasjeanlegg dispenseres av styret og skal ikke brukes uten nærmere avtale.

Oslo, 14.10.2003

Styret i Lunden 38-40