Utvikling Vollebekk

Det planlegges en stor utvikling av Vollebekkområdet som vil berøre oss. Det er et forslag til utbygging av Lunden 23-25 og vedtatt planprogram for Vollebekk.

Lunden 25, «Andvord-bygget»
Lunden 23-25, er foreslått omregulert fra industri til boliger. Området foreslås regulert til boligbebyggelse, gangvei og friområde. Det foreslås å oppføre ca 177 boliger som blokker i 5 til 8 etasjer. Den høyeste boligblokken vil ligge nærmest Linne hotells planlagte utvidelse og vil redusere solforholdene og utsikten for Lunden 38. I forslaget som er oversendt til byrådsavdelingen for byutvikling er det med solforhold og utsikt kommentert av Plan- og bygningsetaten og de skriver at forslaget er akseptabelt fordi det belaster omgivelsene i mindre grad. Videre at det kun er øverste del av bebyggelsen i Lunden 28-40 som vil bli berørt.
Forslaget legger også opp til at høyspentledningen mellom Lunden 40 og Linne hotell skal graves ned, videre at turveien skal oppgraderes. Som dere ser så har de allerede startet med dette arbeidet ved Linne hotell, ved at den innkjøringen som tidligere ble benyttet til barnehagene nå er fjernet og erstattet med jord og gress. Planen er etter hvert å lage en turvei som går omtrent der høyspentledningen går i dag.
Forslagsstiller er Lunden 25 AS c/o Attivo AS, med Hille Melbye Arkitekter AS som søker (det er de samme som har foreslått utvidelsen av Linne hotell). For de av dere som er interessert i å lese sakspapirene som ble oversendt til politisk behandling, kan søke på saksnummer 201205882 hos Plan- og bygningsetaten (www.innsyn.pbe.oslo.kommune.no) se i dokument nr 87.
Planprogram Vollebekk
Bystyret fattet 10. juni enstemmig vedtak om planprogram for Vollebekk. Dette programmet var tidligere ute på offentlig høring med to alternativer til utbygging. Det ene forslaget hadde en lavere utnyttelsesgrad med lavere blokker (som på Vollebekk i dag), det andre forslaget hadde en høyere utnyttelsesgrad og med høyere blokker. Det som ble oversendt fra Plan- og bygningsetaten til politisk behandling var en tomteutnyttelse på nivå med høringutkastets alternativ 2 men med en mer oppdelt bebyggelsesstruktur som gir noe lavere blokker enn i det som ble sendt på høring. Høyden på boligblokkene på Øvre Vollebekk anbefales å ligge mellom 4-6 etasjer, med mulighet for å gå opp i 7 etasjer mot Linne Hotell. Etasjehøyden på Nedre Vollebekk (ned mot t-banestasjonen) anbefales å ligge mellom 4-6 etasjer med mulighet til å gå opp i enkelte punkt.
For mer informasjon se saksnummer 201116249 hos Plan- og bygningsetaten.